طراحی پوستر اصلی چهاردهمین نمایشگاه سالانه اسماءالحسنی

طراحی پوستر اصلی چهاردهمین نمایشگاه سالانه اسماءالحسنی

پایگاه‌ اینترنتی طراحان مستقل ایران «تودی ‌پوسترز» همچون سال گذشته طراحی پوستر نمایشگاه سالانه حروف نگاری اسماءالحسنی را به برگزیدگان دورۀ قبل سفارش داد تا پس از بررسی آثار ارائه شده، یک پوستر را به عنوان پوستر اصلی نمایشگاه انتخاب و معرفی شود. بر این اساس پوستر چهاردهمین نمایشگاه به برگزیدگان نمایشگاه دورۀ قبل (دورۀ سیزدهم) به آقایان بهرام میرزایی، محمد ربیعی، علی مدیری، حسین بهرامی، محمد حسین مویدی، حمید قربان پور، زین العابدین جوی و خانم منصوره سادات موحد ابطحی سفارش داده شد و از میان آثار ارائه شده چهار پوستر به مرحلۀ نهایی راه یافتند که توسط آقایان حمید قربان پور، محمد ربيعی، محمد حسین مویدی و منصوره سادات موحد ابطحی طراحی شده بودند. پس از بررسی مجدد این پوسترها از وجوه گوناگون هنری و زیبایی شناسی، علی رغم ویژگی های هرچهار پوستر و تلاش قابل تقدیر طراحان نامبرده اثر آقای حمید قربان پور به عنوان پوستر اصلی چهاردهمین دوره نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی شناخته شد.
پوستر