اسامی راه یافتگان به نمایشگاه چهاردهم اسماء الحسنی

اسامی راه یافتگان به نمایشگاه چهاردهم اسماء الحسنی

مجموع پوسترهای رسیده به این دوره ۱۰۳۰ اثر از ۶۷۷ شرکت کننده است، که پس از بحث و بررسی توسط هیئت داوران 44 اثر از 36 طراح به نمایشگاه راه یافت. اسامی راه یافته گان به این دوره از نمایشگاه عبارتند از:
آرش سعدی
اکبر مولایاری
اﻟﻬﺎم زارﻋﯽ
اﻟﻬﺎم ﻧﺼﯿﺮی
اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﺪاﺑﻨﺪه
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻜﺎفی
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯿﺰاده
ﺧﺪﯾﺠﻪ اﻟﺴﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ
راﻋﯽ ﻋﻤﺮان
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن ﻣﻮﺣﺪ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن
عاطفه رجبی
ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪﷲ زاده
ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی
ﻣﺎزﯾﺎر ﻋﻠﯽ ﯾﺎری
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﭘﮋوﻫﻨﺪه
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد زﻫﺎدت
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﺮخ ﭘﻮر
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺳﺘﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎزدار
مرتضی رﺣﻤﺘﯽ
ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺪی ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎدری
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎران
ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺞ
ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻢ زاده
ﻣﻬﺪی ﺗﺎج آﺑﺎد
ﻣﻬﺪی ﻋﺴﮑﺮی
ﻣﻬﺮان ﭘﻨﺪار
ﻣﻬﺮان رﺟﺒﻌﻠﯽ زاده
ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺑﻬﺰادﻓﺮ
ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ اﺻﻞ
نوشین بیجاری