داوران اولین کارگاه پوستر اسماءالحسنی معرفی شدند

اولین کارگاه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی زیر نظر اساتید گرافیک مسعود نجابتی ، سید حسن موسی زاده ، سیدحمید شریفی آل هاشم ، حامد مغروری ، ناصر طاووسی و صابر شیخ رضایی برگزار می شود. متقاضیان شرکت در این کارگاه باید در وب سایت رسمی نمایشگاه ثبت نام کرده و سپس آثار خود را با مشخصات تعیین شده به دبیرخانه ارسال کنند تا در صورت پذیرفته شدن اثر یا آثارشان در این مرحله برای حضور یافتن در کارگاه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت آثار برای شرکت در کارگاه ساعت ۲۴ روز پنج شنبه 16 اسفند 1397 می باشد.
شرکت در نمایشگاه برای همۀ طراحان آزاد است و نیازی به واریز مبلغ در مرحله اول ثبت نام نیست. فقط پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان شهریه قابل واریز است. جهت شرکت در کارگاه، داشتن رایانه شخصی برای شرکت کننده ضروری می باشد.