معرفی بخش جنبی نمایشگاه شانزدهم “اسم های نو”

معرفی بخش جنبی نمایشگاه شانزدهم  "اسم های نو"

در طی سال های برگزاری نمایشگاه غالباً یک یا چند برنامۀ جنبی در کنار نمایشگاه اصلی وجود دارد که به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان تاثیر گذار در عرصۀ گرافیک معاصر ایران از آن جمله است. تا کنون این بخش میزبان آثار هنرمندان برجسته ای بوده است. “جلوه ای از هنر شیعی” مروری بر آثار بدیع قدما و “کاربرد حروف وحروف نگاری درگرافیک عامیانه” که مروری بود برنقوش تزیینی ایرانی در ترکیب با خوشنویسی و حروف نگاری سنتی، بخش های دیگری از نمایشگاه های جنبی دوره های گذشته است.
در سه سال گذشته رویکرد نمایشگاه سالانۀ حروف نگاری پوستراسماء الحسنی معرفی چهره هایی جدید از نسل نو طراحان گرافیک ایران است که آثارشان بیشتر صبغۀ مذهبی دارد. این”اسم های نو” طراحانی هستند که شاید برجسته ترین ویژگی آثارشان گرایش به استفاده از عناصر سنتی در طراحی گرافیک و حروف و حروف نگاری است که سعی دارند زبانی شخصی را کشف و تجربه کنند .
وحید یعقوبلو ، محمد صادق پوروهاب و محمد ایمانی راد طراحانی هستند که آثارشان برای معرفی در این دوره از نمایشگاه انتخاب شده است.