یک هزار و هفتصد و بیست و پنج پوستر

1725 پوستر از 438 طراح به دبیرخانه اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی رسیده و ثبت شد. آمار بیشترین شرکت کنندگان مربوط به تهران و سپس خوزستان و استان خراسان رضوی ، اصفهان و … است. لازم به ذکر است که به دلیل زمان بندی فشرده و ضیق وقت و حجم امور نمایشگاهی جهت ثبت آثار ، امکان تمدید مهلت ارسال آثار نبود لیکن تمامی پوسترهایی که تا پایان وقت روز جمعه اول شهریور ارسال شدند مورد پذیرش دبیرخانه قرار گرفتند. فهرست این طراحان تا پایان هفته بر روی سایت منتشر می شود.

متاسفانه تعدادی از شرکت کنندگان فرم اطلاعات شان را ارسال نکرده اند ، لذا ضروری است که نسبت به پر کردن و ارسال آن به نشانی زیر سریع تر اقدام کنند . لطفاً برای موضوع ایمیل قید شود ” تکمیل فرم اطلاعات”info@todayposters.com