چگونگی ارسال آثار

کاربرگرامی، برای اطلاع از چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه نمایشگاه لطفاً فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.