محل برگزاري هشتمين دوره نمايشگاه اسماء الحسني
موزه هنرهاي معاصر اصفهان

 

نمايشگاه در اين دوره بصورت غير رقابتي برگزار شد و مجموع آثار آن برگزيده چهل اثر بود از چهل طراح از دوره هاي گذشته نمايشگاه